กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของการศึกษา


การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางแนะนำ 5 แนวทางได้แก่กำหนดเป้าหมาย (Goal) การกำหนดเป้าหมายจะช่วยให้สามารถสร้างสื่อฯ ได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยสามารถจำแนกเป้าหมายได้ดังนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้
เพื่อสร้างทักษะเพื่อสนับสนุนการทำงานศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียน โดยจะต้องศึกษาว่าผู้เรียนคิดอย่างไร ยอมรับนวัตกรรมใหม่รูปแบบนี้หรือไม่ ผู้เรียนเรียนรู้จาก Concept หรือศึกษากระบวนการก่อนนำไปพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาพิจารณาถึงประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมกับสื่อฯศึกษาความคงทนของเนื้อหา พิจารณาว่าเนื้อหามีความคงทนนำไปใช้งานได้นานแค่ไหน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งหรือไม่ อย่างไรใช้เทคนิคของทีม นำผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ท่านนำเสนอความรู้ ผสมผสานกับผู้เรียนออกความเห็นของสื่อทั้งนี้สามารถแสดงรายละเอียดย่อยของการออกแบบได้เป็นหัวข้อดังนี้ขั้นตอนการวางแผนประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน/ผู้ใช้อายุของสื่อประโยชน์ของสื่อลักษณะเฉพาะของผู้เรียน/ผู้ใช้งบประมาณ
ระยะเวลาเลือกชนิดของสื่อการนำเสนอการถ่ายทอดความรู้CBT เดี่ยวๆ หรือกลุ่ม
ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์การติดตั้งระบบกลยุทธิ์การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการออกแบบกลยุทธ์การออกแบบสื่อเพื่อทบทวน, ฝึกฏิบัติ, สถานการณ์สมมุติ, เกม, แบบทดสอบฯลฯหน้าที่ของสื่อ วัตถุประสงค์ข้อแนะนำการใช้รูปแบบของสื่อออกแบบต้นแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการกำหนดหัวข้อการออกแบบเนื้อหาระดับของปฏิสัมพันธ์รูปแบบปฏิกิริยาโต้กลับการแตกย่อยเนื้อหาข้อบัญญัติของผู้เรียน/ผู้ใช้แนวทางการแก้ไขขั้นตอนการพัฒนาตั้งมาตรฐานกำหนด Story Board
ผลิตเนื้อหารูปแบบต่างๆการลงรหัสโปรแกรมตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตรวจสอบนำร่อง
ตรวจสอบการนำไปใช้
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

11